Pranešimų archyvas

2012 m. gegužės 23 d., trečiadienis

LBPG draugijos kreipimasis į SAM ir LR Seimą

Lietuvos Respublikos Seimo

Sveikatos reikalų komitetui
Gedimino pr. 53
LT- Vilnius

Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijai
Vilniaus g. 33
LT-01506 VilniusDĖL LR SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO TAIKYMO

2012 metais pradėjus veikti draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimo registrui teritorinės ligonių kasos priima sąskaitas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pagal jo duomenis. Tai nulėmė reikšmingą ASPĮ pajamų sumažėjimą. Tokie veiksmai motyvuojami Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2001-07-13 įsakymo Nr. 77 patvirtintos „Gyventojų, prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, registravimo „Sveidros“ sistemoje tvarkos“ (toliau – tvarka) pakeitimu.

Manytume, kad tvarkos pakeitimai bei taikymas nesuderinami su Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin. 1996, Nr. 55-1287; 1996, Nr. 99, 2002, Nr. 123-5512 su vėlesniais pakeitimais) (toliau tekste – įstatymas) nuostatomis.

Įstatymas išskiria dvi jame vartojamas sąvokas – apdraustieji ir draudžiamieji. Įstatymo 38 str. teisę gauti pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atitinkamai gauti paslaugas numato draudžiamiesiems (draudžiamų asmenų kategorijos nurodytos įstatymo 6 str. 1 d.), tačiau taikant tvarką ši draudžiamųjų teisė yra susiaurinama, kadangi įstatymo 38 str. numatytos draudžiamųjų teisės suteikiamos tik siauresnei asmenų grupei – apdraustiesiems (įstatymo 6 str. 3 d.).

Apdraustuoju asmuo tampa jam ar už jį sumokėjus privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Pabrėžtina, kad įstatymo 17 str. visiems draudžiamiesiems nustato pareigą mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSDĮ), o įstatymo 8 str. 5 p. ir 7 p. numatyto mechanizmą, kaip turi būti išieškomos nesumokėtos privalomojo draudimo įmokos, taip pat yra numatyta, kaip turi būti elgiamasi, kai apmokama už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas asmenims nesumokėjusiems PSDĮ. Valstybinė mokesčių inspekcija yra atsakinga už PSDĮ surinkimą. Pabrėžtina, kad nesumokėtos PSDĮ yra išieškomos už praėjusius laikotarpius, todėl susiaurinus įstatymo 38 str. numatytą teisę pažeidžiamos pacientų teisės gauti paslaugas.

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančios institucijos susiaurindamos įstatymo 38 str. numatytų asmenų ratą pažeidžia ne tik pacientų, bet ir ASPĮ darbuotojų teises, kadangi pajamos iš teritorinės ligonių kasos – pagrindinis ASPĮ lėšų šaltinis, todėl nepagrįstai sumažinant mokėjimus įstaigose gali susidaryti sudėtingos finansinės situacijos neigiamai įtakojančios šeimos gydytojų darbo užmokesčius.

Kita vertus vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-09-05 įsakymu Nr V-717 „Dėl pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3897) pirminė asmens sveikatos priežiūra – prioritetinė sveikatos sistemos vystymo kryptis, todėl pagal jos 23.7 p. plėtojant šeimos gydytojo institutą tikslinga teritorinės ligonių kasos sutaupytas lėšas skirti balo vertės už gyventojų aptarnavimą padidinimą.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta prašome Jus tarpininkauti siekiant užtikrinti teisingą įstatymo taikymą, inicijuoti balo vertės už gyventojų aptarnavimą padidinimą bei imtis priemonių, kad už įmokų administravimą atsakingos institucijos įstatymo bei poįstatyminių aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vykdytų privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimą iš visų draudžiamųjų asmenų (Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių nuolat gyvenančių Lietuvoje, laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečių, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje bei kitų asmenų numatytų įstatymo 6 str. 1 d.), ir nesurinktų finansinių įplaukų našta nebūtų perkeliama ASPĮ, kurios privalo užtikrinti laiku kokybiškų paslaugų teikimą pacientams.

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidentė dr. Sonta Varvuolytė


Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto
Šeimos medicinos centro direktorius                                     doc. Vytautas Kasiulevičius